SC SMARALD INVEST SRL colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, date cu caracter personal, de exemplu prin completarea fisei de cazare, iar tipurile de date colectate depind de natura modului în care vizitatorul site-ului dorește să interacționeze cu site-ul.

Datele furnizate voluntar de persoana interesată de serviciile SC SMARALD INVEST SRL sunt utilizate pentru contactarea telefonică, cu privire la oferta solicitată pentru care persoana vizată și-a manifestat interesul. În scop de marketing, se colecteaza numele, prenumele și adresa de e-mail.

SC SMARALD INVEST SRL poate sa colecteze involuntar și alte date ce nu conduc la identificarea unică a persoanei vizate (ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri tehnici) furnizate de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către grupul de SC SMARALD INVEST SRL pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților sai. De asemenea, poate colecta involuntar în alte informații care ar putea conduce la identificarea vizitatorilor www.boghisbai.ro, precum adresa IP. Astfel de informații nu vor fi însă utilizate pentru a identifica vizitatorii site-ului și nu vor fi făcute publice, altfel decât în condițiile descrise în prezenta Politica de Confidentialitate;

Prelucrarea datelor de Operator (scopuri și temeiuri legale)

SC SMARALD INVEST SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate prin intermediul www.boghisbai.ro, în următoarele scopuri și temeiuri legale:

– în baza consimțământului utilizatorului site-ului, pentru contactarea acestuia, spre a oferi informații privind activitățile SC SMARALD INVEST SRL sau serviciile oferite, la cererea sa voluntară (de exemplu, prin completarea formularului de contact sau a celui privind solicitarea unei oferte pentru traininguri/cursuri);

– în baza consimțământului expres al utilizatorului site-ului în scopuri de marketing, de exemplu pentru eventuala trimitere de newslettere, în format exclusiv electronic;

– în interes legitim, datele personale colectate involuntar, pentru a înțelege nevoile și așteptările clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți serviciile oferite.

Prin inserarea adresei de e-mail pentru comunicări de marketing ori a oferirii consimțământului în scopuri de marketing pe orice material pus la dispoziție de grupul de firme SC SMARALD INVEST SRL , fiecare utilizator sau după caz, client, și-a exprimat consimțământul ca SC SMARALD INVEST SRL sa prelucreze datele acestuia cu caracter personal, în conformitate cu scopurile declarate în prezenta Politica de Confidențialitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si cu a prevederilor naționale în vigoare;

În prelucrarea datelor cu caracter personal, SC SMARALD INVEST SRL va acționa în mod legal, echitabil și transparent. Prelucrarea datelor se realizează în scopuri determinate, explicite și legitime. Procesarea datelor este adecvată și limitată, doar în raport de necesitatea realizării scopului pentru care acestea au fost colectate. Datele cu caracter personale vor fi retinute doar pe perioada de timp necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt procesate, iar prelucrarea se va realiza de o maniera adecvata pentru asigurarea securității și integrității datelor. Niciun transfer de date nu se va realiza fara masuri de precautie adecvate.

Pentru asigurarea legalității prelucrării datelor cu caracter personal, SC SMARALD INVEST SRL își asumă responsabilitatea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția împotriva accesului neautorizat, a utilizării, alterării sau distrugerii datelor cu caracter personal conform prevederilor legale internaționale și naționale în materie de protecție a datelor cu caracter personal.

SC SMARALD INVEST SRL nu va dezvălui datele cu caracter personal colectate prin intermediul completarii fisei de cazare sau a site-ului www.boghisbai.ro, cu excepția angajaților autorizați sau a persoanelor împuternicite cărora aceste date le sunt necesare pentru a le prelucra în numele SC SMARALD INVEST SRL (transmitere comunicari marketing, furnizor servicii website, furnizor hosting și înregistrare domenii) sau în cazul în care obligația de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a SC SMARALD INVEST SRL sau a angajaților acestuia.

Orice utilizator al site-ului sau client are, ca persoana vizată, următoarele drepturi în raport cu operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea SC SMARALD INVEST SRL ca sunt prelucrate sau nu datele cu caracter personal care privesc persoana în cauza și, în caz afirmativ, se poate obține acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, însă doar dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie vizează dreptul utilizatorului site-ului sau clientului de a se opune prelucrării datelor personale atunci cand prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau cand are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are cu precădere dreptul de a se opune prelucrării în orice moment.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproportionate din partea SC SMARALD INVEST SRL.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita sa fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana în cauză decide să-și retragă consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana în cauza se opune prelucrării și nu exista motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate de SC SMARALD INVEST SRL, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana în cauza se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SC SMARALD INVEST SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana în cauza le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale grupului de firme SC SMARALD INVEST SRL prevalează asupra celor aparținând persoanei vizate.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor sus-mentionate, persoana vizată se va adresa SC SMARALD INVEST SRL , prin operatorul care administrează locația respectivă, printr-o cerere formulată în scris și transmisă la sediul social/punctul de lucru corespunzător, sau prin intermediul unui mesaj la 0751 015 673.

Modificarea Politicii de Confidențialitate

Dacă este necesara o schimbare a prezentelor reguli de confidențialitate, SC SMARALD INVEST SRL va publica respectivele modificari pentru a asigura o informare corecta și completa privind datele colectate și modul în care acestea sunt utilizate.

În situația în care se consideră ca drepturile prevăzute în Regulamentul nr. 679/2016 au fost încălcate, orice persoana vizată are posibilitatea de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) prin depunerea unei plângeri.

Actualizări la această politică

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal va fi revizuită periodic, iar dacă este cazul, va fi actualizată.